DÔLEŽITÉ OZNAMY

"Náš rozum, ktorý občas nechce veriť v zázraky, je sám o sebe zázrakom."

Spoločnosť vznikla 1.1.2008.
Jej predchodcom bola Neštátna ambulancia klinickej psychológie od roku 1996 a Štátna psychologická ambulancia pri Psychiatrickej ambulancii v Nemocnici s poliklinikou vo Veľkom Krtíši od roku 1984.

Pracovisko poskytovalo psychologickú starostlivosť a psychoterapeutickú starostlivosť pre dospelých pacientov psychiatrickej ambulancie, pacientov odporúčaných praktickými lekármi alebo špecializovanými ambulanciami a v tejto činnosti pokračuje aj naďalej. Od roku 2003 sa na našej ambulancii vykonáva aj neurofeedback a biofeedback. Od roku 2005 robíme tiež dopravno - psychologické vyšetrenia na základe certifikátu v dopravnej psychológii.

Predmetom činnosti nášho pracoviska je tiež psychologická osveta a vzdelávanie v rámci ktorého máme viacročné skúsenosti so vzdelávaním a tréningami uchádzačov o prácu, sociálnych pracovníkov a niekoľko workshopov s učiteľmi a pedagogickými pracovníkmi ako aj odborné prednášky v rámci ďalšieho vzdelávania psychológov.

Pracovisko poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 7902/ 2009/ODDZ na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v špecializovanej ambulantnej zdravotníckej starostlivosti s odborným zameraním klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapia, dopravná psychológia, klinická psychofyziológia. V roku 2009 nám bol Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Banskej Bystrici pridelený nový kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore poradenská psychológia, s ktorým je naše pracovisko oprávnené vykonávať okrem klinickej aj poradenskú psychologickú činnosť. V roku 2011 bola v spoločnosti VOXPSYCHÉ, s.r.o. vytvorená pobočka Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, ktoré bolo Rozhodnutím MŠ č. 2010-19307/43326:1-923 zaradené od 1.9.2011 do siete školských zariadení.

Filozofia pracoviska

Aktuálny charakter pracoviska a jeho smerovanie sa odvíja od jeho 25 ročnej cesty, ktorá postupuje od osamelých začiatkov v okrese, ktorý do roku 1984 zdravotnú starostlivosť v odbore klinická psychológia neposkytoval. Vychádza z malej pracovne, v ktorej sa ledva tisli dve stoličky, pracovný stôl a skrinka na psychodiagnostické testy a vkĺza do kompletne vybavenej ambulancie so 4 počítačmi, 2 biofeedback prístrojmi, medzinárodne certifikovanými prístrojovými testami pre vodičov vrátane zariadenia na vyšetrenie vodičov prepravujúcich nebezpečný náklad a vodičov s právom prednostnej jazdy. V štyroch miestnostiach, v ktorých prebiehajú služby a zdravotná starostlivosť neutícha ruch otvárajúcich sa dverí do tichej, ale predsa čuteľnej čakárne. Nechýba malá, jednoduchá izbietka slúžiaca na relaxáciu a psychoterapeutický klub, v ktorom šikovní ľudia vyzdobili steny vlastnou tvorbou. Často pod tlakom času a nádejou či úzkosťou zafarbených niekoľkých párov očí čakajúcich na zavolanie sa mihá dynamický, disciplinovaný, odborne a sociálne zdatný personál pracoviska, ktorý nezabúda na empatiu, zodpovednosť, má rešpekt pred individuálnymi osudmi a ak sa to aspoň trochu dá, nestráca zmysel pre humor riadiac sa heslom: 

"Cesta sa tvorí tým, že ju ideme..." aj "Cestu srdca poznáš podľa toho, že je ťažká..."