VOXPSYCHÉ, s.r.o. - My všetci sme tu pre Vás

PhDr. Zdenka Kubišová <voxpsyche@voxpsyche.eu>

konateľka a odborná zástupkyňa spoločnosti VOXPSYCHÉ, s.r.o.

Je držiteľkou licencie Slovenskej komory psychológov L1C/2009/SKP/4D00152/085  na výkon činnosti odborného zástupcu pre odbor: klinická psychológia, poradenská psychológia, certifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia, certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia, certifikovaná pracovná činnosť klinická psychofyziológia a biofeedback. Okrem postgraduálneho špecializačného štúdia klinickej psychológie má tiež 3 dlhodobé psychoterapeutické výcviky. Je držiteľkou Európskeho (1999) aj Svetového 2010) certifikátu v psychoterapii, certifikátu neurofeedback a biofeedback terapeuta (2003, 2004), certifikátu v dopravnej psychológii (2005). Je absolventkou medzinárodných skúšok v procesorientovanej psychoterapii, fáza I. Je zmluvne zapojená do medzinárodnej siete špecialistov na psychoterapeutickú pomoc zamestnancom v ComPsych Corporation v Chicagu. Je členkou Slovenskej komory psychológov. Má viacročné skúsenosti s lektorskou činnosťou v Biofeedback centre v Rimavskej Sobote, je autorkou viacerých prezentácií a prednášok na odborných seminároch, celoštátnych a medzinárodných konferenciách v klinickej psychológii a psychofyziológii, biofeedbacku, dopravnej psychológii, v roku 2011 lektorka praktického výcviku na Slovenskej zdravotníckej univerzite v špecializovanom vzdelávaní v klinickej a dopravnej psychológii. Je znalkyňou v odbore klinická psychológia dospelých a dopravná psychológia


Mgr. Andrea Hriadelská <voxpsyche@voxpsyche.eu>

asistentka 

Absolventka magisterského stupňa štúdia jednoodborovej psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2013 získala certifikáty, ktoré ju oprávňujú používať primárne preventívne programy KUPREV a KUPOZ (program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD).  V rámci SCŠPP má ukončené inovačné a aktualizačné vzdelávanie. Od 5/2021 je držiteľkou certifikátu pre oprávnenie používania metódy Neurofeedback. 


Mgr. Ľubica Draková <voxpsyche@voxpsyche.eu>

špeciálny pedagóg externý spolupracovník s dlhoročnou praxou v odbore

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici v odbore Pedagogika v špecializácii Predškolská pedagogika, pri UK Bratislava rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a štúdium špeciálnej pedagogiky v špecializácii: Poradenstvo, absolvovala mnoho školení týkajúcich sa problematiky špeciálnej pedagogiky vo všeobecnosti. Je držiteľkou osvedčení: aplikovaná logopédia, autizmus, orofaciálna stimulácia 1 - 2, tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, ako pracovať s deťmi s poruchami koncentrácie a pozornosti, integrácia detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, tvorivá dramatika, rytmická muzikoterapia, detské divadlo, znaková reč. Väčšinu svojho profesionálneho života sa zaoberá s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, individuálnou logopedickou intervenciou, deťmi s vývinovými poruchami učenia, stimuláciou, korekciou, a rozvojom kognitívneho, psychomotorického vývinu. Pracovala a má skúsenosti aj s deťmi rôzneho druhu stupňa postihnutia, mentálne, viacnásobne postihnutými deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pôsobila a pracovala v CŠPP, ŠZŠ, ZŠ s MŠ Internátnej pre sluchovo postihnutých v Lučenci. Aktuálne pôsobí v ZŠ Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš ako školský špeciálny pedagóg, naďalej sa venuje rozvoju komunikačných schopností, vývinovými poruchami učenia u detí.


Mgr. Lucia Snopková <voxpsyche@voxpsyche.eu>

asistentka a EEG Biofeedback trénerka

Absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - odbor Učiteľstvo technických a odborných predmetov (2008). Je držiteľkou certifikátu, ktorý ju oprávňuje používať metódu Neurofeedback v psychologickej praxi ako neurofeedback asistent - tréner (2009). Od roku 2020 vykonáva aj bipolárne EEG biofeedback tréningy novou Otmerovou metódou.


Mgr. Vierka Hincová <viera.hincova@yahoo.com>

Externá spolupracovníčka pre psychologická osvetu a vzdelávanie

Ako psychologička má výcvik v POP. 18 rokov sa venuje vzdelávaniu v oblasti komunikácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, zručnostiam pri zvládaní problémového správania žiakov so SVVP, špeciálne s ADHD, autizmom a Aspergerovým syndrómom. Poskytuje tiež konzultácie pre rodiny, inštitúcie a venuje sa problematike ľudských práv zdravotne znevýhodnených. 


Naši spolupracovníci

Ing. Vierka Michalicová <voxpsyche@voxpsyche.eu>

externý spolupracovník pre hipoterapiu
Ukončila VŠ štúdium na SPU v Nitre. Jazdeniu sa aktívne venuje viac ako 25 rokov. Má licenciu učiteľa jazdy na koni, ako aj licenciu jazdca. Aktívne spolupracovala aj s PhDr. Zdenkou Kubišovou. Zúčastňuje sa aj na pretekoch v parkúrovom skákaní. 

Rozália Lukácsová <voxpsyche@voxpsyche.eu>

ekonóm, účtovníctvo a poradenská činnosť.
40 rokov praxe v odbore, 20 rokov v štátnom podniku v oblasti podvojného účtovníctva, 20 rokov ako SZČO - podvojné a jednoduché účtovníctvo. Pre súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva spracúva ekonomickú, účtovnú a mzdovú agendu.