Cenník

Cenník výkonov psychologickej zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú hradené
zo zdravotného poistenia/podľa odporúčaného cenníka Slovenskej komory psychológov/ 

Cenu za psychologickú činnosť dohodne psychológ zmluvne, spravidla písomnou formou.
Pri uzatvorení dohody postupuje podľa všeobecne platných právnych predpisov. Psychologické vyšetrenia a psychoterapiu za liečebným účelom preplácajú zdravotné poisťovne v rámci zmluvnej dohody poisťovne so zdravotníckym zariadením, vyšetrenie obvykle 1x za pol roka, psychoterapiu max. 1x do týždňa.
Špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára, pediatra alebo odborného lekára /576/2004z.z., 777/2004Z.z., 722/2004Z.z./. Zdravotná starostlivosť bez tohto odporúčania, ďalej bez klinickej indikácie a pri chorobách uvedených v Zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
/Z02 - Vyšetrenie na administratívne účely (napr. na vodičský preukaz, pre poisťovňu, pred športovou súťažou, pred nástupom do zamestnania, prijatím do výchovno - vzdelávacieho ústavu a iné); Z02.7 - Vydávanie lekárskych potvrdení; Z50.4 - Psychoterapia nezaradená inde; Z54.3 - Rekonvalescencia po psychoterapii/.

Minimálna hodinová sadzba za psychoterapiu a psychologické poradenstvo:

a/ individuálna <50 min.>

30€

b/ skupinovú (na jedného účastníka)

10€

c/ párová

40€

d/ rodinná (3 členovia a viac) /60 min./

50€

Zamestnanci firiem AECOM Technology Corporation, Orange Business Services, Procter & Gamble, Veeva Systems, WestRock majú 4- 6 sedení zdarma na základe spolupráce s medzinárodnou organizáciou ComPsych.

Nácvik relaxácie, biofeedback HRV /do 20 min./

10€

Skupinové tréningy (tréning pamäti, pozornosti, sebapresadenia)

10€

Supervízia:

a/ individuálna

40€

b/ skupinová (osoba)

20€

Minimálna hodinová sadzba za individuálnu lektorskú, konzultačnú a poradenskú činnosť podľa oblasti praxe

25€

Výcviková činnosť (soc. - psychologické výcviky

na jedného účastníka

25€

Minimálna hodinová sadzba za psychodiagnostiku /bez písania posudku/

35€

Ostatné výkony odbornej činnosti:

Spracovanie komplexného psychologického posudku s klinickou interpretáciou na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby 

5€ - 40€

Vypracovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby

17€

Vyhotovenie duplikátu a opätovného dokladu psychologického posudku

5€

Psychologické vyšetrenie držiteľa alebo žiadateľa o držanie alebo nosenie strelnej zbrane

100€

Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe

60€

Psychologické vyšetrenie vodičov - držiteľov alebo žiadateľov motorových vozidiel skupiny D podľa legislatívnych noriem SR

80€

Retestovanie psychickej spôsobilosti /čiastková kontrolná psychodiagnostika v dobe platnosti vyšetrenia/ 

20€

Psychologické vyšetrenie vodičov - držiteľov alebo žiadateľov motorových vozidiel skupiny A1, A, A2, B1, B, C1, C, BE, C1E, CE, AM, T podľa legislatívnych noriem SR

70€

Psychologické vyšetrenie inštruktora autoškoly podľa legislatívnych noriem SR

80€

Retestovanie psychickej spôsobilosti /čiastková kontrolná psychodiagnostika v dobe platnosti vyšetrenia/ 

20€

Psychologické vyšetrenie vodičov - držiteľov alebo žiadateľov motorových vozidiel skupiny A1, A, A2, B1, B, C1, C, BE, C1E, CE, AM, T podľa legislatívnych noriem SR

70€

Psychologické vyšetrenie inštruktora autoškoly podľa legislatívnych noriem SR

80€

Psychologické vyšetrenie vodiča s kódom 600.09 - povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí

90€

Psychologické vyšetrenie vodiča s kódom 600.10 - povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

90€

Psychologické vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského oprávnenia alebo pri podozrení na zmenu vodičskej spôsobilosti na žiadosť lekára a iných

100€

Skupinové odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí vodičského preukazu

300€

Vstupné vyšetrenie pred aplikáciou NBF s diagnostickým a skúšobným neurofeedback tréningom

25€

Jeden BFB tréning hradené samostatne: 

1. - 10. tréning

20€

11. - 30. tréning

15€

30. a viac

10€

Pri predplatení desiatich sedení vopred je možné získať 10% zľavu

Alfa tréning

7€

Stiahnuť ako: