Dopravná psychológia

je nadstavbová certifikovaná pracovná činnosť psychológa so základnou špecializáciou v odbore klinická, poradenská alebo pracovná psychológia.

Preambula

Európska únia usiluje o trvalé znižovanie počtu dopravných nehôd v Európe. Dopravné nehody znamenajú veľké straty ekonomických a individuálnych zdrojov, naviac spôsobujú veľké utrpenie obetiam dopravných nehôd a ich rodinám. Obyvatelia Európy očakávajú podľa možnosti čo najlepšiu ochranu pred rizikami, ktoré prináša cestná premávka, očakávajú bezpečnosť pri preprave osôb a nákladov, očakávajú bezpečnú mobilitu. Európska únia si preto stanovila cieľ do roku 2010 znížiť počet dopravných nehôd na európskych cestách na polovicu. Tak výrazné zníženie je možné ak sa budú nad rámec už plánovaných opatrení využívať znalosti a metódy z lekárskych odborov a psychológie. (Cramer A., Krohn,A., Laub,G., Nickel,W., Rohfing,C., Rothenberger,B., Schubert,W., Stefan,E:

"Interdisciplinární model pro podporu a zajišťování způsobilosti v řízení v Europě, Príspevok na Medzinárodnej konferencii v dopravnej psychológii Transport Trends 2010").

Dopravno psychologické vyšetrenia

Kto:

Podľa vyhlášky č. 8/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke sa psychologickému vyšetreniu majú podrobiť žiadatelia a držitelia vodičského oprávnenia skupiny 2, vodiči so zvýšenou zodpovednosťou - skupiny a podskupiny C, E,D. Psychologickému vyšetreniu sú vodiči motorových vozidiel do 65 rokov povinní sa podrobiť pravidelne každých päť rokov. Psychologické vyšetrenie majú absolvovať vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, prevážajú nebezpečný náklad, vedú motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb. Pravidelnému psychologickému vyšetreniu sú povinní sa podrobiť aj ostatní vodiči, najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky. Psychologická spôsobilosť sa overuje tiež u vodičov po odobratí vodičského oprávnenia.

Ako:

Podľa § 30 Z.č.9/2008 má žiadateľ o psychologické vyšetrenie preukázať posudzujúcemu psychológovi svoju totožnosť a predloží čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 9. Výsledok psychologického vyšetrenia psychológ zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa. Platnosť psychologického vyšetrenia je 1 rok od dátumu vyhotovenia. Platnosť periodického psychologického vyšetrenia držiteľov vodičského oprávnenia je 5 rokov ak nie je na základe výsledku psychologického vyšetrenia jeho platnosť obmedzená na kratšiu dobu. Podľa doplňujúcej vyhlášky č. 413/2010 sa §30 pôvodnej vyhlášky doplňuje o odsek 8 podľa ktorého interval medzi jednotlivými psychologickými vyšetreniami podľa § 88 ods. 4 zákona nesmie byť kratší ako 12 mesiacov. Znamená to, že ak sa psychologickým vyšetrením zistili dôvody pre ktoré je posudzovaná osoba psychicky nie spôsobilá viesť motorové vozidlo, je možné jeho psychickú spôsobilosť overiť psychologickým vyšetrením najskôr o 1 rok. Čestné vyhlásenie vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti obsahuje údaje o zdravotnom stave a užívaných liekoch.

Stiahni si ako:

Čo:

Psychologické vyšetrenie pozostáva z vyplnenia anamnestického dotazníka, výkonových a osobnostných testov. Na našom pracovisku používame testovú batériu od firmy Schuhfried (Vienna Test System), ktorá je zostavená tak, aby zachytávala kontraindikácie stanovené zákonom. Vyhodnocovacie normy sú pravidelne aktualizované. Vodič skupiny 2, t.j. vodič so zvýšenou zodpovednosťou by nemal v jednotlivých výsledkoch výkonových testov klesnúť pod pásmo 30.percetilu. Jedná sa o priemerné pásmo. Vodič bez zvýšenej zodpovednosti (skupiny A,B,T) by mal dosahovať minimálne výsledky v pásme nižšieho priemeru. Osobnostné charakteristiky sú spravidla vyšetrované dotazníkmi, ktoré majú zachytiť kontraindikácie stanovené vyhláškou a doplnené projektívnym testom. Podľa prílohy č. 9 k Vyhl. č. 8/2009 sa psychologickým vyšetrením posudzuje úroveň rozumových schopností, pozornosť v záťaži (koncentrácia, selektivita, distribúcia, rozsah), psychomotorické tempo, senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych a akustických podnetov, rozhodovacie procesy, pamäť), ak ide o vodiča vozidla s právom prednostnej jazdy alebo o vodiča vozidla prepravujúceho nebezpečné veci, skúma sa aj schopnosť periférneho vnímania a schopnosť reakcie na periférne podnety pomocou prístroja na meranie periférneho vnímania. V štruktúre osobnosti je psychologickým vyšetrením potrebné vylúčiť najmä súťaživú orientáciu, nekritický sebaobraz, problematicky ovládanú agresivitu, emocionálnu labilitu, impulzívnosť, ovplyvniteľnosť, nezrelosť, neurotickú alebo psychotickú symptomatológiu, kritický pokles psychickej odolnosti na záťaž alebo zníženú schopnosť odhadnúť a posúdiť mieru rizika, nedostatočné sebaovládanie, problémy na úrovni vôľových vlastností, motivácie. Psychológ tiež zohľadňuje a posudzuje anamnestickú prítomnosť znakov, príznakov a čŕt, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave ako: výstrednosti vo vodičskej praxi, dopravné nehody a dopravné priestupky, odobratý vodičský preukaz, absolútny a relatívny počet najazdených kilometrov, vyšší počet úrazov, opakovaná trestná činnosť, výchovné, výučbové a partnerské problémy, alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok, zdravotné chyby, poruchy a choroby.

  Na psychologické vyšetrenie je teda potrebné priniesť:
 • občiansky preukaz
 • vodičský preukaz
 • čestné vyhlásenie (ak ho nemáte, vyplňuje sa na začiatku vyšetrenia)
 • zdravotnú dokumentáciu
 • okuliare, ak potrebujete

Odborné poradenstvo pre vodičov podľa Vyhlášky č.361/2011 Z.z.

Ide o zákonom stanovené poradenstvo pre vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Policajné zdroje uvádzajú, že v roku 2009 evidovali približne 6000 vodičov, ktorým zistili viac ako jedno promile alkoholu. Jazda pod vplyvom alkoholu činí približne 9% všetkých priestupkov. Podľa policajných štatistík je ročne okolo 2000 dopravných nehôd zavinených vedením vozidla pod vplyvom alkoholu. V roku 2010 bolo pri týchto nehodách 26 osôb usmrtených. Riziko dopravných nehôd stúpa zo zvyšujúcou sa hladinou alkoholu v krvi. Relatívne riziko prudko stúpa už od 0,6 promile a pri 1- 1,2 promile dosahuje 90 percentnú pravdepodobnosť. Jazda pod vplyvom alkoholu je závažným porušením pravidiel cestnej premávky.

Podľa § 91 ods. 8 uvedeného zákona:

(1) Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takej osoby ako účastníka cestnej premávky.

(4) Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá tri hodiny, pričom jedna hodina trvá 45 až 60 minút. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Individuálny výstupný rozhovor trvá najviac jednu hodinu a musí sa absolvovať najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa posledného skupinového stretnutia.

(5) Skupinového stretnutia sa môže zúčastniť v jednej skupine najviac 12 osôb, ktoré sa podrobujú odbornému poradenstvu.

(6) Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného skupinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas odborného poradenstva.

(7) Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou a absolvovanie individuálneho výstupného rozhovoru.

(8) Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

(9) Osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie alebo individuálny výstupný rozhovor pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, nebude povolená účasť na skupinovom stretnutí alebo individuálnom výstupnom rozhovore a posudzujúci psychológ jej nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

Na našom pracovisku vedieme odborné poradenstvo pre vodičov podľa:

"Príručka kontrolovaného pitia alebo ako sa správať zodpovedne a bezpečne ako účastník cestnej premávky"

Zobraziť autorov

 • PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.https://psychagogia.sk

 • Prim. MUDr. Miroslav Novotný (https://www.cdzjesenik.cz)

 • PhDr. Zuzana Vozárová (https://www.pl-plesivec.sk)

 • PhDr. Zdenka Kubišová https://www.voxpsyche.eu

 • PhDr. Antónia Kotianová (https://www.psychagogia.sk)

test