HRV-biofeedback (Biofeedback tréning rezonančnej frekvencie - BTRF)

Jedná sa o metódu biologickej spätnej väzby napomáhajúcu nadobúdať individuálne optimálny dychový vzor ktorý priamo súvisí s premenlivosťou intervalov medzi jednotlivými pulzmi srdcovej činnosti. Je dokázané, že zvýšenie premenlivosti srdcovej frekvencie pomocou sebaregulácie pozitívne ovplyvní naše psychosomatické zdravie, činnosť vegetatívneho nervového systému, jeho rovnováhu a z dlhodobého hľadiska má omladzujúci účinok a môže predĺžiť život. Čím je človek starší, variabilita srdcovej frekvencie klesá a úmerne s ňou i somatopsychická kondícia.

Ako sa BTRF vykonáva?

Fotopletyzmografický snímač upevnený na prste alebo ušnom laloku sníma pulzovú vlnu a špeciálny softvér zobrazuje priebeh pulzovej vlny tzv. fourierovou transformáciou, ktorá predstavuje zobrazenie jednotlivých spektier frekvencií podľa ich intenzity výskytu. Sníma sa kľudová krivka, záťažová (napr. pri počítaní aritmetických úloh) a napr. pri zrýchlenom dýchaní. Tieto údaje pomôžu terapeutovi zhodnotiť stav vegetatívneho nervového systému, charakter stresovej odpovede organizmu a určiť parametre tréningu. Potom nasleduje vlastný tréning, ktorý spočíva v navodenom dýchaní (spočiatku za pomoci metronómu) pričom pacient pozoruje krivku premenlivosti srdcovej frekvencie a hľadá optimálny stav v harmónii s individuálne optimálnym dychovým vzorom na ktorý sa naučí naladiť.

Mechanizmus účinku.

Z hľadiska stresu je dôležité to, že náš vegetatívny nervový systém reaguje nabudením cez sympatickú vetvu a po odoznení stresu dochádza k ukľudneniu cez parasympatický nervový systém. Problém býva v tom, že pri dlhodobých alebo opakovaných stresových vybudeniach môže prevládať sympatická vetva a nedochádza k fyziologickému uvolneniu aktivitou parasympatickej vetvy. To ako prebieha stresová odpoveď dosť závisí od nášho myslenia, od toho ako stresovú situáciu interpretujeme alebo hodnotíme. Myšlienky produkované mozgovou kôrou vyšlú impulzy do podkôrových centier a ďalej do vegetatívneho nervového systému a ten môže alarmovať alebo naopak tlmiť podľa toho akú správu dostal. Aktivácia sympatika vedie k zrýchleniu pulzu, zvýšeniu krvného tlaku, zúženiu ciev na periférii (blednutie), rozšíreniu ciev vo veľkých svaloch, zvýšeniu napätia svalstva, zvýšenej sekrécii potu, zrýchleniu a prehĺbeniu dychu, rozšíreniu zreníc, zhoršeniu trávenia, vylučovaniu adrenalínu z nadobličiek, stúpaniu celkovej aktivity až horúčkovitosti. Parasympatikus vedie k spomaleniu pulzu, spomaleniu dychu, zníženiu krvného tlaku, zníženiu svalovej výkonnosti, zastaveniu sekrécie potu, zvýšeniu tráviacej činnosti, zníženiu aktivity, vzniku potreby kľudu a uvolnenia. BTRF je indikovaný pri úzkostných poruchách, fóbiách, panických atakoch, u väčšiny psychosomatických porúch (najmä astma, hypertenzia, funkčné syndrómy tráviaceho traktu) pri svalových bolestiach, chronických bolestiach, chronickom únavovom syndróme, esenciálnej hypertenzii, pri funkčných kardiovaskulárnych poruchách. Je preukázaná efektívnosť pri hyperaktívnych syndrómoch a poruchách pozornosti u detí či ich pozostatkoch v dospelom veku.

Počet tréningov

Je limitovaný na 10, dĺžka trvania jedného tréningu spolu s inštrumentáciou je od 30 do 45 minút.