Poradenská psychológia

je všeobecnou praxou a špecializáciou v profesionálnej psychológii. Zameriava sa na osobné a interpersonálne fungovanie počas života a na emocionálne, sociálne, pracovné, vzdelávacie, zdravotné a organizačné problémy. V centre jej pozornosti sú typické alebo normálne vývojové stavy, ako aj atypické stavy alebo poruchy vývoja.

Poradenskí psychológovia pomáhajú ľuďom s fyzickými, emocionálnymi a mentálnymi poruchami, aby zlepšili ich kvalitu života a vzťahy, zmiernili ich ťažkosti a pomohli im vyriešiť krízu. Okrem toho tí, ktorí majú stanovenú špecializáciu poskytujú assessment (zhodnotenie stavu), stanovenie diagnózy a terapiu v patopsychológii.

Profesionálnym cieľom poradenského psychológa je podporovať psychologický rozvoj jednotlivca. Toto zahŕňa všetkých ľudí počnúc tými, ktorí fungujú v rámci prijateľných hraníc, až po tých, ktorí trpia závažnejšími formami psychologických porúch. Poradenskí psychológovia majú väčšinu času venovať jednotlivcom v rámci normálneho rozpätia fungovania, ale ich vzdelanie im má poskytnúť kvalifikáciu na prácu s jednotlivcami na rôznej úrovni psychologického fungovania. Poradenstvo má pôsobiť pozitívne a preventívne a má sa zameriavať na stimuláciu osobného rozvoja v snahe predísť psychologicky poškodzujúcim poruchám/handicapom.

Poradenskí psychológovia pracujú terapeuticky s klientmi s rôznymi problémami (napr. následky sexuálneho zneužívania v detstve, rozpadnutie vzťahov, domáce násilie, trauma) a/alebo so symptómami psychických porúch (ako napr. úzkosť, depresia, poruchy stravovania, post-traumatická stresová porucha, psychóza). Poskytujú aktívnu spoluprácu, ktorá môže pomôcť odhaliť skryté problémy a dodá klientom silu čeliť zmene.

Jednou z najčastejších poskytovaných služieb poradenských psychológov je poskytovanie psychologickej terapie.

  Jej súčasťou je:
 • úvodné zhodnotenie stavu, v ktorom sa psychológ pokúša dospieť k pochopeniu ťažkostí z klientovej perspektívy berúc do úvahy širší kontext
 • psychologické vysvetlenie ako a prečo vznikli konkrétne ťažkosti u klienta
 • plánovanie a implementovanie terapie
 • zhodnotenie výsledku terapie
 • manažment poskytnutých služieb
 • dozor nad ďalšími poradenskými psychológmi, aplikovanými psychológmi, asistentmi
 • tímová práca a tímová pomoc
 • organizačný rozvoj
 • záverečné vyhodnotenie
 • výskum a rozvoj