Pre držiteľov zbraní

.

Podľa Vyhlášky 229 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júla 2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku a podľa Vyhlášky č. 105 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku sa psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením.

Rozsah kontraindikácií psychickej spôsobilosti je ustanovený v prílohe č. 4. Ak sú pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, nemožno vydať psychologický posudok osvedčujúci jeho psychickú spôsobilosť.

Predmetom psychologického vyšetrenia je

posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov pre držanie alebo nosenie zbrane a streliva obsahuje

 1. klinicko-psychodiagnostické metódy, ktorými sú rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy, 
 2. identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa,
 3. zohľadnenie doterajších záznamov v zdravotnej dokumentácii žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim psychológom,
 4. zohľadnenie údajov uvedených vo výpise zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim lekárom žiadateľa alebo držiteľa aj zohľadnenie údajov uvedených ďalších výpisoch zo zdravotnej dokumentácie.

Posudzujúci psychológ vykoná psychologické vyšetrenie po

 1. preukázaní totožnosti žiadateľa alebo držiteľa,
 2. predložení čestného vyhlásenia žiadateľa alebo držiteľa vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti,
 3. predložení výpisu zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie alebo (a) osobitného výpisu zo zdravotnej dokumentácie alebo výpisu o doterajšom posudzovaní psychickej spôsobilosti nie staršieho ako dva mesiace s údajmi podľa osobitného predpisu.

Ak je žiadateľ alebo držiteľ na základe záveru psychologického vyšetrenia uvedeného v jeho psychologickom posudku psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva, možno ďalšie psychologické vyšetrenie na účel posúdenia jeho psychickej spôsobilosti vykonať najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vydania psychologického posudku o jeho psychickej nespôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

Kontraindikácie psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva podľa prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 105/2012 Z. z.:

 • Organické poškodenia centrálnej nervovej sústavy.
 • Paranoidná porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti, dissociálna porucha osobnosti, emočne nestabilná porucha osobnosti a hraničná porucha osobnosti.
 • Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.
 • Sklon k závislosti od alkoholu alebo od omamných látok, psychotropných látok alebo prípravkov.
 • Intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie.
 • Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.
 • Analfabetizmus.
 • Výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuálno-motorická koordinácia).
 • Nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania.
 • Agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti.
 • Abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania.
 • Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.
 • Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city).
 • Egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania.
 • Zvýraznené pocity insuficiencie.
 • Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii.
 • Nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencie predvádzať sa.
 • Všeobecné tendencie rizikového správania.

Na stiahnutie

.

Čestné vyhlásenie žiadateľa o zbrojný pas

.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie