Zamestnanci

Zamestnanec

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany našej organizácie ako prevádzkovateľa a Vášho zamestnávateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len "dotknutá osoba" ) týmto poskytujeme informácie podľa § 18 a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

VOXPSYCHÉ, s. r. o., Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš

IČO 43 880 134

Zodpovedná osoba

Naša organizácia nie je povinná ustanoviť zodpovednú osobu. Zodpovedná osoba nie je určená.

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ a oprávnený záujem

Účel spracúvania osobných údajov je

 • plnenie práv a povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pomerom vrátane predzmluvných vzťahov,
 • uzatváranie, evidencia a správa pracovných zmlúv, dodatkov a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • overovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca pre výkon zamestnania,
 • mzdová agenda,
 • spracúvanie účtovných dokladov,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • správa registratúry,
 • oznamovanie protispoločenskej činnosti,
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • výkon vnútorného auditu,
 • propagácia činnosti organizácie,
 • zverejňovanie osobných údajov vrátane fotografie na webovom sídle spoločnosti.

Právnym základom spracovania osobných údajov sú:

 • pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • ďalšie zákony najmä zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálne poistenie, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov a pod.,
 • zverejňovanie osobných údajov na webe na základe súhlasu dotknutých osôb.

Oprávnený záujem je právnym základom pre spracovanie údajov za účelom

 • ochrana majetku, zdravia a práv zamestnancov a osôb v priestoroch organizácie,
 • zvýšenie komfortu zamestnancov,
 • reprezentácia a posilňovanie dobrého mena organizácie.

Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté spracúvané osobné údaje

 • zamestnanci, osoby poverené výkonom činností pre prevádzkovateľa (tretie strany),
 • Daňový úrad,
 • Sociálna poisťovňa,
 • zdravotné poisťovne,
 • doplnková dôchodková poisťovňa,
 • osoby poverené vypracovaním lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • súdy, audítori, advokáti, exekútori, znalci,
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb

 • po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne najmenej 10 rokov od jeho ukončenia,
 • do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu,
 • po dobu určenú osobitným právnym predpisom,
 • osobné údaje spracúvane na základe udelenia súhlasu je možné spracúvať iba počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, max. 5 rokov.

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (v prípade ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať návrh (sťažnosť) na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).

Dotknutá osoba si svoje práva uplatňuje v súlade zákona č. 18/2018 Z.z. a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Uvedené práva sú bližšie špecifikované v §21 až §27 zákona. Dotknutá osoba si svoje práva voči prevádzkovateľovi uplatňuje v písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Môže požiadať aj o ústne poskytnutie informácií, ale tie budú poskytnuté za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Poskytovanie a spracovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou pre uzavretie pracovnoprávneho vzťahu.             V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné pracovnoprávneho vzťah uzavrieť.

Prevádzkovateľ neprevádzkuje automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z..