Psychoterapia

Na pracovisku používame metódy kognitívne behaviorálnej psychoterapie. Kognitívne behaviorálna psychoterapia (KBT) je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov. Vznikla v druhej polovici 20. storočia ako výsledok úspešnej integrácie behaviorálnej a kognitívnej terapie. Je obvykle relatívne krátka, od začiatku časovo obmedzená. Vychádza z ucelenej teórie vzniku a udržiavania psychických porúch založenej na princípoch učenia. Zameriava sa na riešenie prítomných problémov. Zameriava sa na konkrétne, ohraničené problémy. Zameriava sa predovšetkým na faktory udržiavajúce problém.

Procesorientovaná psychoterapia študuje a pozoruje človeka v prírodnom kontexte a vychádza z taoistickej paradigmy procesu ako cesty k ucelenej osobnosti, z fyzikálnych princípov obsiahnutých v termodynamických zákonoch, princípoch energetickej ekvivalencie a entropie. Neuvedomené procesy ( časti osobnosti) sú identifikovateľné cez zrakové, sluchové vnemy a cez pocity a drobné či väčšie pohyby, môžu sa prejaviť tiež ako symptómy choroby, v problémoch vo vzťahoch či v náhodných udalostiach a nehodách. Ich uvedomenie, poznanie a integrovanie do vedomej sebareprezentácie vedie k zlepšeniu telesnej, psychickej aj sociálnej pohody, ktorou definujme zdravie.

Transpersonálny prístup (a holotropné dýchanie) je celostný prístup k človeku oslobodzujúci od egocentrickej koncepcie vlastného Ja akceptujúci duchovný rozmer ľudskej psychiky až za časo - priestorové hranice, môže pomôcť pochopiť a zvládnuť niektoré extrémne stavy a rozšíriť vedomie smerom zdravého konceptu napríklad aj pri experimentoch mladých ľudí hľadajúcich vrcholné zážitky napr. s drogami alebo v nebezpečných činoch alebo pri nahromadenom strese a dlhodobej psychickej záťaži.

Sebaregulačné, sugestívne a relaxačné metódy - na pracovisku používame v rámci podpornej liečby najmä Schultzov autogénny tréning, Jakobsonovu progresívnu relaxáciu a jej aplikované formy, hypnózu, systematickú desenzitizáciu, dychové cvičenia.

Hipoterapia, jazda na koni. Dôležitou podmienkou pre absolvovanie hipoterapie je odporúčanie lekára, ktorý musí zvážiť zdravotný stav pacienta a zvážiť, či ju môže absolvovať. Zameriavame sa najmä na tzv. psychologické jazdenie, ktoré je určené hlavne deťom a dospelým s poruchami správania, pozornosti, vnímania, reči, so zmyslovými a duševnými poruchami, poruchami učenia, problémami v emocionálnej a sociálnej oblasti, ako aj ľuďom s problémami ako organické duševné poruchy, schizofrénie, afektívne poruchy, neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresom, poruchy osobnosti, správania a emócií a pod. Hipoterapia ako celok je vhodnou formou terapie pri kombinovaných psychomotorických a senzomotorických postihnutiach.

(podľa https://www.hipoterapia.sk/klienti/,23. júla 2011 23:37:08)